• سالن تولید پرس های هیدرولیک
  • واحد QC
فرم استخدام
نام و نام خانوادگی :
کد ملی :
مدرک تحصیلی :
محل تحصیل :
رشته تحصیلی :
معدل آخرین مقطع :
آدرس :
مدت سابقه کار :
محل کار :
واحد :
وضعیت زبان خارجه :
آشنایی با نرم افزارها :
دوره های آموزشی :
شماره همراه :
میزان حقوق درخواستی :